ZAKONSKE ODREDBE

Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova donesen je 15. prosinca 2016. (NN 121/16, 23.12.2016.), a stupio je na snagu 31. prosinca 2016. Dajemo osvrt na obveze trgovaca (svih obrtnika koji prodaju proizvode ili pružaju usluge potrošačima u EU).

Ovaj Zakon predstavlja usklađenje hrvatskog zakonodavstva s EU direktivom 2013/11/EU i Uredbom br. 524/2013.

Zakon uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova između trgovaca sa sjedištem u Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji (znači i Hrvatskoj), a njegova je svrha omogućiti potrošačima da svoje sporove s trgovcima rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: tijela za ARPS) na brz i ekonomičan način.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH koje je nadležno za zaštitu potrošača temeljem prijava za iskaz interesa za notifikaciju imenovati će tijela za ARPS koja udovoljavaju zakonom predviđenim uvjetima, te će ona biti nadležna za rješavanje potrošačkih sporova. Tijela Hrvatske obrtničke komore za alternativno rješavanje sporova Sud časti i Centar za mirenje, dostaviti će ministarstvu svoju kandidaturu te će se, po notifikaciji komorskih tijela kao tijela za ARPS, navedeni Zakon početi primjenjivati i za sve članove HOK-a.

U praksi to znači da se za obrtnike, i druge članove HOK-a neće dogoditi značajne promjene, jer će Sud časti HOK-a i nadalje (s obzirom da očekujemo notifikaciju od strane nadležnog ministarstva) biti nadležan za sporove obrtnika i potrošača.

Razlika je u tome što će se u postupku više koristiti komunikacija elektroničkim putem, svi rokovi će biti skraćeni te će se podaci o notificiranim tijelima za ARPS nalaziti i na web stranici Europske komisije, na tzv. ODR platformi što će i potrošačima iz drugih država članica EU omogućiti brz i jednostavan put do ARPS tijela u Hrvatskoj. Stoga očekujemo veći broj prijava potrošača iz drugih zemalja EU koji su kupili proizvod ili koristili uslugu trgovaca u Hrvatskoj.

Zakon za obrtnike članove HOK-a i sve druge trgovce utvrđuje i nove obveze. Za kršenje tih obveza propisane su sankcije u čl. 31 Zakona. Pa tako:

1.Trgovci će tako biti dužni upoznati potrošače o činjenici da su u slučaju spora dužni voditi postupak pred tijelom za ARPS. Takva obavijest mora biti istaknuta na način koji je za potrošača jasan, razumljiv i lako dostupan, na mrežnim stranicama i u poslovnim prostorijama trgovca, kao i na dr. načine predviđene posebnim propisima o zaštiti potrošača, a mora sadržavati poštansku adresu i adresu mrežne stranice tijela za ARPS. ( čl. 22.st. 3 Zakona)

2. Ako trgovac i potrošač spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac u odgovoru na pisani prigovor treba pisanim putem upoznati potrošača o mogućnostima pokretanja postupka pred tijelima za ARPS te dati potrošaču informaciju hoće li se u takav postupak upustiti. ( čl. 22.st.4 Zakona)

Visine novčanih kazni su od 1000 – 3000,00 kn za trgovca – fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 2000,00 do 5000,00 kn, za pravnu osobu .

Iako smatramo kako se odredbe Zakona o obvezi trgovaca navedene gore pod 1. I 2. ne bi mogle primjenjivati do notifikacije tijela za ARPS, opreza radi savjetujemo svim članovima HOK-a da obavijesti o podnošenju prigovora potrošača koju već imaju istaknutu zbog odredbi čl.10 st.3 … Zakona o zaštiti potrošača, dodaju slijedeće informacije:

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:

Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, ili na http://www.hok.hr/sud_casti.

ili

Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

Ovaj će Zakon uvjetovati i određene izmjene u radu Suda časti i Centra za mirenje, a najviše u pogledu daleko većeg korištenja elektroničke komunikacije sa strankama te kraćih rokova u postupanju.

HOK će po očekivanoj notifikaciji Suda časti i Centra za mirenje kao tijela za ARPS svoje članove obavijestiti o obvezama koje iz Zakona proizlaze, uz potrebnu edukaciju.

Podsjećamo obrtnike koji preuzimaju ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o on line prodaji ili uslugama s potrošačima s prebivalištem u Uniji, da su od 15. veljače 2016. u obvezi u skladu s čl. 14 st.1 Uredbe (EU) br.524/2013, da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu sa europskom platformom za ORS ( engl. ODR).

Europska komisija – Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova omogućuje potrošačima i trgovcima online rješavanje sporova proizašlih iz online ugovora. Platforma nudi jedinstvenu točku ulaza koja omogućuje potrošačima i trgovcima iz EU rješavanje sporova proizašlih iz domaće i prekogranične online kupovine. To se postiže usmjeravanjem pritužbi na nacionalna tijela za alternativno rješavanja sporova (kao što će po notifikaciji biti Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u) a koja su spojena na platformu.

© 2017 Pakiranje.net · RSS članaka